Vi svarer gjerne på Deres spørsmål

Vennligst ring telefon:
+47 21 93 94 57

Planleggingstavler

Visualisering av tider og rekkefølge.

Hvorfor planlegging?
Plan- og infotavler bidrar til å visualisere oppgaver og arbeid med tidsbehov, tidsfrister, rekkefølge, kapasitetsoversikter eller struktur, slik at arbeidsfremdrift, kapasitetsutnyttelse, terminforsinkelser, ansvarsforhold eller disponibilitet for mennesker og maskiner oppdages rettidig så det kan reageres hurtig.

Hvordan planlegger man?
Hvilke plantavler som egner seg best til hvilke oppgaver er avhengig av oppgave/problemstilling og ønsket fremstillingsform. Derfor bør man på forhånd stille seg følgende spørsmål: Ønsker man en tids- og terminplan eller en spalte/kolonneplan?

Spørsmål for tids- og terminplaner

1. Hvilken tidshorisont (timer, dager, uker, måneder) ønskes?
2. Hva er minste tidsenhet som ønskes fremstilt?
3. Hvilke skalaer og tavlebredder finnes? (utfra pkt 1 og 2)
4. Kan lange tidsrom fortsatt fremstilles på en hensiktsmessig måte?
5. Hvor mange linjer (arbeidsplasser, maskiner, medarbeidere, prosjekter)
    trenger man (reserver for utvidelser, endringer, forklaringer)
6. Hvilke visningselementer skal benyttes (markeringsstrimler, kort/dokumenter,
    signaler, magneter)?
7. Hvilke egnede plantavler finnes?

Spørsmål for spalte/kolonneplaner

1. Hvor mange spalter trenger man?
2. Hvor brede spalter (tekstbredde) på visningselementene)?
3. Hvilke tavlebredder finnes?
4. Hvor mange linjer trenges (max. antall navn, oppdrag)?
5. Hvilke visningselementer skal brukes?
6. Hvilke egnede plantavler finnes?

Hvordan skal plantavlen utformes?

Horisontalt deles tavlen inn etter nødvendig antall spalter/-bredde eller etter ønsket tidshorisont der man også tar hensyn til størrelsen på minste tidsenhet.
Vertikalt deles tavlen inn etter ønsket antall arbeidsplasser, maskiner, medarbeidere, prosjekter, oppgaver, inklusive reserveplass.

Hvilken tavle skal man velge?

Vi spør da tilbake: Hvilke visningselementer foretrekker eller trenger De? Vil De arbeide innenfor en fast eller på en kontinuerlig tidsakse? Hvor store skal tidsenhetene være?  Ønsker De en tavle som kan henges om/rokkeres etter ferdigstilling av tidsavsnitt eller kan tavlen forbli statisk? Ønsker De en oversikt satt opp som kolonner/spalter?

Hvorfor plantavler i en tidsalder med multimedia?

Datamaskinene behandler rutinearbeid etter forhåndsangitte algoritmer lynkjapt og pålitelig. Ønsker man imidlertid en tydelig fremstilling av det som er vesentlig, som på en veggavis, synlig for alle, plakatativ og likevel med ”høy oppløsning”, er plantavlen uovertruffet. Håndteringen er også rask og enkel.