Vi svarer gjerne på Deres spørsmål

Vennligst ring telefon:
+47 21 93 94 57

Om Oss

Arbeidsmål og form for Geelmuyden Systemer A/S

Målsetting

Målet med vår virksomhet er å bli en varig samarbeidspartner for våre klienter/kunder. Vi innser at partnerskap bare fungerer ved gjensidig tillit og positiv-egoistisk grunninnstilling fra alle berørte.

Arbeidsmåte

Vi er svært opptatt av å finne praktiske løsninger på definerte problemer, spesielt innen organisasjon og planlegging og har vår styrke særlig på sektorene produksjonsadministrasjon, informasjonsforvaltning og kvalitetsstyring. Vi ser at profesjonelle systemhjelpemidler brukt på riktig måte gir lett forståelig og god oversikt over de fleste arbeidssituasjoner.

Hva vi leverer

Det å tilby maksimal nytteeffekt står sentralt i alle våre aktiviteter. Basis for dette er på den ene side et tilbud av systemer, metoder og hjelpemidler som tilfredsstiller kvalitetskrav over det gjennomsnittlige og på den annen side bistand fra serviceinnstilte medarbeidere med mangeårig erfaring og høyt kompetansenivå samt innsikt i implementering og praktisk bruk av organisasjonsløsninger.

  Vi tilbyr produkter og tjenester med følgende fortrinn:
Organisatorisk riktige løsninger: Vi leverer løsninger på definerte ønsker eller problemstillinger. Vi ser det som helt sentralt å finne frem til akseptabel metodikk, fornuftig systematikk, og mest mulig enkle og effektive hjelpemidler, som gjør at våre løsninger fungerer i praksis, hos den enkelte bruker.
Lang erfaring, bredt produktprogram Det intime samarbeid vi har med våre partnere gir oss tilgang på bred erfaring fra utvikling, utforming, implementering og bruk av praktiske systemløsninger med både klassiske og elektroniske systemhjelpemidler.
  De hjelpemidler vi leverer er:
Fleksible Kan brukes alene, sammen med eller tilpasset nær sagt ethvert systemopplegg/-løsning.
Oversiktlige Gir maksimal oversikt for identifikasjon, gjenfinning, sammenligning av nøkkeldata og relasjoner mellom disse, i flerdimensjonal visuell form.
Kort sagt - spesialverktøy for visuell styring og kommunikasjon.
Enkle Bygges opp for bruk innen rammen av de mest vanlige, tilvante, eksisterende rutiner. Begrenset opplæringsbehov - bygger på kjent metodikk/kjent type utstyr.
Lettbetjente Alle systemhjelpemidler er utformet med henblikk på mest mulig enkel betjening, idet man har innsett at godt verktøy gjør halve arbeidet.
Tidsbesparende Oppbygging, praktisk daglig bruk, korrigering/justering og supplering/utvidelse, eventuelt ombygging, foregår med et minimum av tidsforbruk.
Plassbesparende Samler maksimalt volum informasjon i oversiktlig, lett tilgjengelig form, på et minimum av areal.
Robuste Utforming, utførelse og materialvalg gir produkter av kvalitet langt over det normale, både med henblikk på bruksegenskaper og holdbarhet.
Oppdragende Når hjelpemidlene settes i system og brukes i gruppesammenheng, vil alle som har et ansvar innen de rutiner der utstyret benyttes, uten særlig tids-forbruk, kunne se avvik fra rutinene. Derved er det lett å initiere nødvendige tiltak for å bringe saksforløp i rutinene opp til ønsket status. Alle ser både hva som er gjort og det som ikke er gjort.